AKTUALITY:
JKCLASSICS_28102022.jpg
Rodinný den v Muzeu JK CLASSICS - 28/10/2022 - akce převážně pro rodiny s dětmi - pro děti projížďky na koních (10-12 hod - zdarma), celodenně pak dlabání, vyřezávání dýní, malování na obličej, malování kamínků...stylové dobroty a v neposlední řadě samozřejmě expozice muzea. Rezervace dýní přes SMS/WHATSUP na čísle 777929614, těšíme se na všechny ;-)

Dárkvýpoukaz_výzva.jpg
Dárkové poukazy v prodeji celoročně! Objednávejte zde na webu v sekci VSTUPNÉ !

Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky a účastníky automobilových akcí/srazů muzea JK CLASSICS v Lužné, provozovatele společnosti JK-Trading, s.r.o.

 

1/ Obecná ustanovení

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás informují o tom, jak společnost JK-Trading, s.r.o. - provozovatel muzea JK CLASSICS se sídlem na Staré správě 72, 270 51 Lužná (dále jen „JK-Trading“ nebo též „my“) získává, uchovává a dále zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti s objednávkami a dodávkami dárkových poukazů do muzea JK CLASSICS, provozem internetových stránek – v souvislosti s registrací účastníků akcí/srazů pořádaných muzeem JK CLASSICS v Lužné a jak dále s vašimi osobními údaji nakládáme a chráníme je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás. Veškeré služby, které poskytujeme, jsou určeny pro vás jakožto našeho zákazníka, nebo účastníka akce/srazu v muzeu JK CLASSICS (dále jen "zákazník", "účastník“ nebo též „vy“).

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, o vašich právech, jak a jakými prostředky je můžete uplatňovat. Doporučujeme vám tedy pečlivě se s nimi seznámit. Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

2/ Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je provozovatel muzea JK CLASSICS, společnost:

JK-Trading s.r.o.

Křivatcová 421/5, 155 21 Praha 5 – Zličín

IČO: 46883690

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 135655

email: info@jkclassics.cz, tel. +420 777 929 614

 

3/ Účel, způsob a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme různými způsoby pro účely:

 

3.1/ Nákup dárkových poukazů do muzea JK CLASSICS v Lužné

Abychom mohli zpracovat vaše objednávky a doručit vám objednané dárkové poukazy, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje od vás získáváme:

- při objednávkách dárkových poukazů prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.jkclassics.cz/rubriky/vstupne

 

3.1.1/ Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které od Vás získáváme prostřednictvím výše uvedeného zdroje. Jedná se tak zejména o následující údaje:

- jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo

- údaje o objednaných dárkových poukazech (počet, cena), údaje o provedených platbách, zaplacených částkách apod.

 

3.1.2/ Účel a doba zpracování údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem prodeje dárkových poukazů do muzea JK CLASSICS, zpracování objednávek dárkových poukazů a doručení objednaných dárkových poukazů.

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech společnosti JK-Trading s.r.o. Zákony (např. Zákon o účetnictví či zákon o DPH) nám ukládají tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném účetním dokladu.

 

3.2/ Registrace účastníků na akce/srazy pořádané v muzeu JK CLASSICS

Pokud jste majitelem historického vozidla, nebo amerického vozidla a chcete se zúčastnit automobilové akce/srazu pořádaného společností JK-Trading s.r.o. v muzeu JK CLASSICS v Lužné, jste povinen registrovat sebe i svůj vůz, a to 2 způsoby:

- předem - vyplněním registračního formuláře na internetových stránkách muzea www.jkclassics.cz/rubriky/poradame/registrace-a-pravidla-akce

- v den konání akce/srazu – vyplněním registračního formuláře osobně přímo při vjezdu do areálu muzea

Vaše osobní údaje z registračních formulářů dále zpracováváme a to:

- za účelem získání vašeho souhlasu s bezpečnostními pravidly automobilových akcí v muzeu JK CLASSICS

- za účelem určení a následného vyhlášení vítězů v soutěži o „Nej káru srazu“

- za účelem plynulé a bezproblémové organizace akcí/srazů

- za účelem kontaktování účastníků s pokyny a programem akcí/srazů

 

3.2.1/ Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které od Vás získáváme výše uvedenými způsoby prostřednictvím registračního formuláře. Jedná se tak zejména o následující údaje:

- jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa registrovaného účastníka /řidiče vozu/

- údaje o registrovaném vozidle – značka, typ a rok výroby vozu

- údaje o počtu osob v posádce vozu

 

3.2.2/ Účel a doba zpracování údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem organizace automobilových akcí/srazů. Veškeré osobní údaje z registračního formuláře zpracováváme do doby Vaší účasti na automobilové akci/srazu, případně ještě 5 let po jeho ukončení – za účelem vyhodnocení a dokumentace průběhu akce/srazu, a za účely propagace muzea JK CLASSICS na internetových stránkách muzea, facebookovém profilu a instagramovém profilu muzea.

 

3.3/ Zpracování fotografií a videozáznamů

V případě, že nám k takovému zpracování udělíte souhlas, budeme zpracovávat fotografie a videozáznamy, případně další údaje v tomto souhlasu vymezené, a to za účely blíže vymezenými v uděleném souhlasu – zejména za účelem zveřejnění fotografií a videozáznamů na internetových stránkách, facebookovém profilu a instagramovém profilu muzea JK CLASSICS:

- www.jkclassics.cz

- www.facebook.com/jkclassics.cz

- www.instagram.com/jkclassics

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

 

3.3.1/ Rozsah zpracovávaných údajů

Při zpracování fotografií a videozáznamů využíváme vaše následující osobní údaje:

- fotografie a/nebo videozáznamy zachycující vaši osobu a/nebo vůz, případně i spolu s uvedením vašeho jména a příjmení

 

3.3.2/ Účel a doba zpracování údajů

Zpracování vašich osobních údajů probíhá za účelem marketingu – propagace muzea JK CLASSICS na internetu, facebooku a instagramu na výše uvedených internetových adresách. Údaje uchováváme po dobu trvání uděleného souhlasu, tedy po dobu 5 let.

 

4/ Sdílení a předávání osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, nesdílíme s třetími stranami.

 

5/ Zabezpečení dat

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření, zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištěním bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

6/ Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit telefonicky, nebo mailemů. Co můžete požadovat?

 

6.1/ Přístup k zpracovávaným osobním údajům

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, nebo vymazání, právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům, nebo fotografií a videozáznamů), který jste nám poskytli.

 

6.2/ Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Kontaktujte nás prosím telefonicky, nebo mailem. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

 

6.3/ Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění zákonných povinností, jak jsou popsány výše.

 

6.4/ Odvolání souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely nebo fotografií a videozáznamů) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme postupem dle čl. 7.3.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

 

6.5/ Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud to budete požadovat, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména tedy ty údaje, které zpracováváme na základě plnění objednávky a/nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

 

6.6/ Právo vznést námitky

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.

 

6.7/ Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

 

6.8/ Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

 

7/ Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: www.jkclassics.cz/rubriky/GDPR

FACEBOOK PROFIL:
INSTAGRAM PROFIL:
YOUTUBE KANÁL:
Facebook-logo-icon-vectorcopy-big_copy.png
079916_5279fce8963c4771b311bd0eb27e5db8.png
youtube_icon-1024x1024.png
All rights reserved, copyright JK CLASSICS
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one